17 DAYS OF SPIRITUAL WISDOM

Karma og reinkarnasjon

Hva er karma?

The law of karma applies to all things throughout the universe

Karma er en guddommelige og altomfattende lov. Den er en naturlov, akkurat som tyngdekraften er en naturlov. Den ble skapt av Gud, og er en del av Gud. Den handler ikke om straff, og den handler ikke om hevn. Den er eksakt, hundre prosent riktig og rettferdig, og gjelder for alle og allting i skaperverket. Lovens effekt kan påskyndes, eller kan bli gjort til å ta lengre tid, men den kan aldri unngås. Derfor blir den noen ganger kalt loven om uunngåelighet. I sin gudommelige opprinnelse er Karmaloven helt enkel, men dens manifestasjoner kan være kompliserte.

Det er overraskende hvor universell den grunnleggende oppfatningen om karma er. Det være seg i religion, populærkultur, ja til og med i vitenskapen. I Bibelen kan vi lese at: «Det som mennesket sår, skal han også høste» (Galaterne 6:7). Denne beskrivelsen uttrykker karmaloven på en enkel og perfekt måte. Newton uttalte i sin tredje lov om bevegelse at «Til alle handlinger er det alltid en lik og motsatt reaksjon». Vi finner at buddhismen benytter seg ofte av den samme definisjonen til å beskrive karma. En løselig, men sannferdig beskrivelse av karma som man kan ofte høre folk si er at: «det som går rundt, kommer rundt». Ordet «karma», og det grunnleggende konseptet bak dette, kommer ofte fram i sanger, TV- programmer og filmer. De fleste mennesker i den vestlige verden ser ut til å ha en oppfattelse av karmaloven.

Karmaloven er vår store kosmiske lærer

Karma gir oss alle individuell undervisning 24 timer i døgnet. Hver leksjon er nøyaktig tilpasset våre åndelige behov, og vi er bare utsatt for prøvelser som vi har evnen til å gjennomføre. Karma gir oss erfaring, og erfaring gir oss en anledning til å lære å leve i harmoni med de evige lovene som er Gud. Etter hvert som vi lærer, så avanserer vi og oppnår stadig høyere tilstander av åndelig bevissthet hvor vi kan nyte nye stadier av åndelig frihet.

Betraktet på denne måten så blir begrepene «god karma» og «dårlig karma» nesten meningsløse. Karmaloven hjelper oss alltid, selv om det i et kortsiktig perspektiv kan oppleves som ubehagelig.

Misoppfatninger om karma

Det er dessverre mange misoppfatninger om karmaloven. De fire mest vanlige er forklart nedenfor:

  1. En ulogisk oppfatning er at ens personlige karma er fastlåst og kan ikke endres.
  2. En feilaktig holdning hvor man skal ikke hjelpe andre som lider fordi deres karma skal ikke forstyrres.
  3. En annen absurd ide er at de som er velstående, kan fritt bruke sin rikdom til å tilfredsstille sitt eget begjær uten omtanke for andre.
  4. En annen utbredt misforståelse er at folk som er vakre, sunne og velstående er mere åndelig avanserte enn folk som er født under mindre heldige omstendigheter.

Sannheten om karma

Nedenfor følger fire forklaringer på hva karma er:

  1. Alle har vi makt til å endre vår karma. Enten blir den verre, eller så blir den bedre. Karmaen vår er under konstant påvirkning av våre tanker og handlinger. Alle tanker og handlinger vi «sår», vil vi «høste» karmiske resultater av. Våre tanker og handlinger har «motsatte og «like» reaksjoner. Derfor er hvert sekund av våre liv med og avgjør hva vår fremtidige karma vil bli. Vi har alle gjort noe galt, men vi har alltid en mulighet til å gjøre det godt igjen. Hvis vi gjør det som er riktig å gjøre for å rette opp, kan vi forvandle tidligere skapte negative karma og skape positiv karma for fremtiden.
  2. Vi må gjøre alt vi kan for å redusere lidelser i verden. Dette vil dermed forbedre vår egen karma (selv om dette ikke burde være vårt motiv) og karma for hele verden.
  3. Å være velstående kan være et fortrinn hvis man samtidig også er gavmild.   Gavmildhet er en dyd.  Hvis man bruker penger til å hjelpe andre så er det fra et karmisk synspunkt den gunstigste måten å bruke penger på. De som har det privilegium å være født velstående, burde bruke denne rikdommen i tjeneste for andre, ikke å tro at det er deres skjebne å sløse den bort på seg selv.
  4. Det er ikke så enkelt å forstå andres karmiske situasjon. Foreksempel så kan spirituelt avanserte personer, bevisst eller ubevist velge veldig vanskelige karmiske situasjoner slik at de kan balansere deres karma på mye kortere tid enn det som ville vanligvis skje.

Desto mere godt du gjør, desto mere godt vil du bli i stand til å gjøre

Det viktigste å tenke på angående karma er nødvendigheten av å tjene andre. Desto flere gode ting vi gjør, desto flere og større muligheter vil bli gitt oss til å gjøre det som er godt, enten i dette livet eller i fremtidige liv ifølge karmaloven. Dette er ufattelig mye viktigere enn belønning i form av materielle goder og rikdom.

Hvis vi nyter stor rikdom i dette livet fordi gode gjerninger i fortiden har gitt oss positiv karma, så må vi unngå den feilaktige tankegang at: «dette er et tegn at jeg kan bare tenke på meg selv og trenger ikke bekymre meg for andre lengre». Tvert imot skal vi tenke: «hvor herlig det er å ha disse pengene som gjør at jeg kan nå gjøre enda mere for å hjelpe andre».

Reinkarnasjon

Karma og reinkarnasjonen kan ikke skilles fra hverandre. Reinkarnasjonen er et logisk resultat av karma. Når mennesker dør, blir de ikke automatisk frigjort fra sin karma. Hvis alt det som var «sådd» i livet ikke har blitt «høstet» så er det logisk at de som har forlatt kroppen sin må komme tilbake.

Mellom inkarnasjoner tilbringer vi en periode på en annet «plan» som eksisterer på en annen vibrasjon- frekvens, ofte omtalt som et annet «rike» på Jorden. Dette «andre riket» av verdener er fysiske, men fysiske på en høyere eller lavere frekvens enn dette fysiske planet. Utfra ortodokse synspunkter eksisterer disse rikene i form av «himmel» og «helvete». De høye rikene er «himmelen» og de lave rikene er «helvete».  Det er seks planer over dette fysiske planet og fire under. Etter døden går vi til det planet som passer best med vår åndelige utvikling før vi igjen blir født på dette fysiske planet. De lavere rikene i den såkalte himmelen, blir enkelte ganger omtalt som «åndenes verden».

Når vi har lært alle leksjonene som reinkarnasjon på jorden kan tilby oss, går vi gjennom den Oppstegne innvielsen (Ascension). Etter denne innvielsen kan vi leve på en mer avansert planet, som forklart i De Ni Friheter (The Nine Freedoms). Her kan vi lære om enda høyere aspekter av de guddommelige lover som ikke kan læres gjennom liv på Jorden. Noen velger etter denne innvielsen å bli medlem av det Det åndelige hierarkiet på jorden for å mere direkte hjelpe menneskeheten.

Tidligere liv

Noen mennesker har minner eller visse inntrykk av sine tidligere liv. For en utøver av de høyere former for yoga, vil tidligere liv før eller senere bli åpenbart, avhengig av hvilken innsats som er gjort i den retning, og hvor nyttig denne informasjonen vil være for personens utvikling. I noen tilfeller er det mulig for en person å fortelle andre om deres tidligere liv, men det skjer i så fall under spesielle innvielser og forekommer bare sjelden. Som en generell regel sier vi at det er opp til hver enkelt å oppdage sine tidligere liv, men bare hvis denne informasjonen vil være virkelig til nytte for deres åndelige utvikling, og aldri på grunn av forfengelighet eller bare for å tilfredsstille nysgjerrigheten.

Noen mennesker er altfor opptatt av tidligere liv – vår prioritet bør alltid være dette livet. Hvis vi lever dette livet riktig, ved å prioritere å gjøre tjeneste, vil negativ karma fra fortiden bli bearbeidet, og vårt framtidige liv ivaretar seg selv, bygget på et solid grunnlag av positiv karma.

Karma utøverer press.

Dr. George King

Hele skaperverket er under strikt styring av den altgjennomtrengende karmaloven. Ingen del av skaperverket er utenfor denne loven. Det er en perfekt, ugjenkallelig lov, for det er en av lovene, som er Gud.

Dr. George King i The Nine Freedoms

Recommended: